SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA LEŻAJSKA

WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Udostępnione w systemie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w systemie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. W serwisie prezentowane są zbiory danych, których dysponentem jest Miasto Leżajsk oraz Powiat Leżajski - Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

OCHRONA PRAWNA

System informacji przestrzennej może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Miasto Leżajsk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z systemu.

INFORMACJA

Ze względu na charakter danych udostępnionych przez system mogą one mieć różną dokładność wynikającą ze sposobu oraz okresu pozyskania danych wejściowych.